top of page

Resevillkor

Information inför Resevillkor

Genom att betala anmälningsavgiften bekräftar du att du tagit del av, och godkänner gällande resevillkor nedan. När vi tagit emot din anmälningsavgift skickar skapas en Facebook – grupp där vi delar med oss av information som kan vara viktig inför resan med Sofia Travels, bl a packlista och info kring vaccination.

 

Försäkringar

Du måste ha en heltäckande reseförsäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen skall dessutom täcka kostnader vid ev hemtransport.

 

Resevillkor

 

Ändring av avtalsvillkor och resans utformning

 

Resornas upplägg är ibland av sådan karaktär att det ar omöjligt att garantera att resplanen följs till hundra procent. Resplanen är därför alltid preliminär. Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar, exempelvis väderförutsättningar eller lokala myndigheternaspåverkan. Om resenären väljer att inte utnyttja angivna arrangemang eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske. Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar for händelser som kan rubriceras som force-majeur.

 

Sofia Travels ambition är att väcka förståelse och vidga kunskaperna om Marocko, den marockanska kulturen och människors levnadssätt. För att visa respekt, och bli respekterad, är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs.

 

Resenärens skyldigheter

 

Resenären ansvarar för att hen innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande. Passet skall vara giltigt 6 månader efter hemkomst.

 

Resenären är skyldig att ha fullgod sjuk- och olycksfallsförsäkring med evakueringsskydd för hela reseperioden. Försäkringsbolag och nummer skall anges vid anmodan.

 

Om flygtiderna ändras och transfer från flygplatsen har bokats genom Marockoresan, måste förändringar meddelas Marockoresan.

 

Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

 

Resorna inkluderar både strapatser och oväntade händelser som ställer krav på resenärens kondition. Det är resenärens ansvar att välja en resa där hen kan klara sig på egen hand och delta i resans alla moment eller i förväg komma överens med Sofia Travels om annat.

 

Resenären ska betala resan senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Sofia Travels tar ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av Sofia Travels angiven tidpunkt.

 

Efter att avtalet har blivit bindande är det inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna, om inte detta sarskilt avtalas. Resenär har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av resans pris som utgörs av kostnaden för dessa eventuella tjänster.

 

Sofia Travels övriga skyldigheter

 

Efter anmälan skickas en bekräftelse på avtalat arrangemang samt faktura på anmälningsavgift, som skall betalas inom 10 dagar. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att Sofia Travels tvingas göra ändringar i resplanen. Sofia Travels ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till prisavdrag.

 

Enligt lagstiftningen kan researrangören höja det avtalade priset till följd av stigande transportkostnader, ändrade skatter, avgifter och kostnader, samt ändrade valutakurser som används vid beräkning av priset för paketresan. Många av Sofia Travels kostnader i Marocko beräknas i euro. Valutakursandringar på mer an + 5 % eller -10 % i samband med överenskommet pris. Prisändringen kommer endast att omfatta kostnader rörande den aktuella valutan och alltså inte hela paketets pris. I ovan nämnda fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av denna kostnadsökning. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr. Om prisändringen overstiger 10 % av resans samlade pris är kunden berättigad att häva avtalet. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändring. Om det är mindre an 20 dagar kvar till avresa kan prisändring inte genomföras. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före denavtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

 

Avbeställning

 

Följande regler gäller for avbokning av resa:

 

• Tidigare an 40 dagar före avresedagen. Ingen återbetalning av anmälningsavgiften.

• 40 dagar före avresan eller senare. Resenären betalar 100 % av resans pris.

 

Avbokning vid sjukdom när avbeställningsförsäkring tecknats: All återbetalning regleras direkt av försäkringsbolaget enligt deras försäkringsvillkor.

Resenär har rätt att överlåta resan till annan person.

 

Om det inom 14 dagar före avresa förekommer krigshandlingar, naturkatastrofer, generalstrejk, livsfarliga smittsamma sjukdomaroch andra härmed likställda situationer kan resan avbeställas utan avgift, förutsatt att svenska myndigheter (exempelvis Utrikesdepartementet) direkt avråder från resor till det aktuella området och att situationen har uppstått efter det att resan beställts. Förrundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av resan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av resan utgör en väsentlig del av resan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

 

Resegaranti

 

Att vi har ordnat med resegaranti innebar att du kan få ersättning om någon del av din resa blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

bottom of page